Četvrtak, 26 Srpnja 2018

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Javna Ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije aktivno se uključila u provedbu projekata Promicanja održivog razvoja prirodne baštine koje će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. JU Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije je kao partner u dva projekta, Zelene staze Drave i Dunava i Parkovni biseri Slavonije. 
Zelene staze Drave i Dunava je projekt Grada Belišća i Općine Erdut. Projektno područje Zelenih staza Dunava i Drave dio je kontinentalnog područja Republike Hrvatske. Prirodno naslijeđe i bogatstvo vode Dunav i Drava, šume i šumsko područje, bogat i očuvan sustav biljnih i životinjskih zajednica, zaštićena područja prirode, kulturna, povijesna i arheološke baštine je ono što područje čini specifičnim. 


Kako bi se područje sačuvalo od daljih negativnih antropogenih utjecaja višestruko je zaštićeno u okviru Zaštićenog krajobraza Erdut kao važnog prirodnog predjela velike krajobrazne vrijednosti s jedinstvenim obilježjima lesnih padina prema Dunavu, Regionalnog parka Mura - Drava koji se proteže duž vodotoka kroz pet županija, od Međimurja sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša kao i područja ekološke mreže Natura 2000 u svojstvu međunarodno važnog područja za ptice, divlje svojte i stanišne tipove i time predstavlja resurs koji se može staviti u funkciju turizma i turističkog razvoja. Cilj projekta je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta uz uspostavu boljeg upravljanja posjetiteljima na području Zelenih staza Dunava i Drave te razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti kroz promociju zaštićenog krajobraza Erdut, Regionalnog parka Mura – Drava i ekološke mreže Natura 2000. Ukupna vrijednost projekta je 17,2 milijuna kuna. 

Parkovni biseri Slavonije, projekt gradova Našice i Valpovo 

Prostor Osječko-baranjske županije odlikuje se raznolikošću i bogatstvom prirodnih vrijednosti, kao i cijela Republika Hrvatska koja je, prema biološkoj raznolikosti, jedna od najbogatijih zemalja Europe. Očuvanost prirodnih bogatstva je velika, iako se ne može još uvijek govoriti o sustavnoj brizi za biološku i krajobraznu raznolikost. Također, javna svijest o važnosti očuvanja bioraznolikosti je na niskoj razini te ju je nužno jačati. Upravljanje posjetiteljima nije primjereno u većini zaštićenih područja u OBŽ, a u parkovima u Našicama i Valpovu je u potpunosti izostalo. Cilj projekta je ojačati društveno - gospodarski razvoj Našica i Valpova kroz održivo korištenje parkova, razvoj specijalizirane ponude portfelja turističkih proizvoda ciljanih prema određenim tržišnim segmentima te veću uključenost lokalne zajednice. J.U. Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije projektom će aktivno sudjelovati u odabiru i kontroli aktivnosti izrade implementacije GIS sustava s potrebnom opremom za funkcioniranje u parkovima Našicama i Valpovu kao i izradi dvaju dokumenata, Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i Studije vitaliteta za parkove u Našicama i Valpovu. Vrijednost projekta je 24 milijuna kuna.

Top