Socijalne usluge


PRAVNI IZVORI:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22. i 46/22.)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14., 66/15., 56/20., 28/21. i 144/21.)

POSTUPAK:

Osječko - baranjska županija rješenjem utvrđuje ispunjenost mjerila za pružanje sljedećih socijalnih usluga:

 • Savjetovanje
 • Stručna procjena
 • Psihosocijalno savjetovanje
 • Socijalno mentorstvo
 • Obiteljska medijacija
 • Psihosocijalni tretman radi prevencije nasilničkog ponašanja
 • Psihosocijalna podrška
 • Rana razvojna podrška
 • Pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
 • Pomoć u kući
 • Boravak
 • Organizirano stanovanje
 • Smještaj

Navedene usluge mogu pružati sljedeći organizacijski oblici:

 • Dom socijalne skrbi,
 • Centar za pomoć u kući,
 • Udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba,
 • Fizička osoba kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik.

Navedeni pružatelji moraju ispunjavati mjerila prostora, opreme, potrebnih stručnih i drugih radnika, sadržaj, opseg i način pružanja usluga sukladno važećem Pravilniku.

Radi utvrđivanja ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga osnovano je Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga na području Osječko-baranjske županije.

Postupak se pokreće na zahtjev osobe ovlaštene za zastupanje ustanove, udruge, vjerske zajednice ili druge pravne osobe, odnosno na zahtjev fizičke osobe koja namjerava pružati socijalne usluge.

Zahtjev s potrebnom dokumentacijom podnosi se na adresu:
Osječko-baranjska županija
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Kapucinska 40/1
31000 Osijek

te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. putem koje se mogu dobiti i dodatne upute te popis potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev.

Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom, Povjerenstvo obavlja očevid te o utvrđenom činjeničnom stanju sastavlja zapisnik s nalazom i mišljenjem.

Ukoliko je očevidom utvrđeno da nije ispunjen neki od propisanih mjerila, a koji se u razumnom roku može otkloniti, Povjerenstvo će u nalazu i mišljenju odrediti rok za otklanjanje nedostataka.
U roku od osam dana o dana dobivanja obavijesti o otklanjanju nedostataka Povjerenstvo će ponovnim očevidom ili na drugi nesporan način utvrditi da su nedostatci otklonjeni te u roku od osam dana od ponovljenog očevida dostaviti zapisnik o očevidu Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje na temelju zapisnika s nalazom i mišljenjem Povjerenstva donosi rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.
Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Rješenje se donosi na razdoblje do tri godine.

Ukoliko pružatelj usluge želi pružati usluge nakon isteka roka određenog rješenjem kojim se odobrava pružanje socijalnih usluga dužan je najkasnije 60 dana prije isteka roka podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje socijalnih usluga.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijene mjerila prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje proširuje ili mijenja, pružatelj usluga dužan je podnijeti zahtjev Upravnom odjelu za izdavanje novog rješenja.

Ne može se primiti u radni odnos kao radnik u djelatnosti socijalne skrbi niti poslove u djelatnosti socijalne skrbi može obavljati osoba za koju postoje zapreke za rad u djelatnosti socijalne skrbi (članak 261. Zakona o socijalnoj skrbi).

OSNIVANJE USTANOVE - DOM SOCIJALNE SKRBI I CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba mogu osnovati dom socijalne skrbi i centar za pomoć u kući pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Dom socijalne skrbi može se osnovati kao:

 • Centar za odgoj i obrazovanje
 • Centar za rehabilitaciju
 • Centar za pružanje usluga u zajednici
 • Dom za odrasle osobe
 • Dom za starije osobe

Centar za pomoć u kući je ustanova koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih aktivnosti usluge pomoći u kući.

Nadležno ministarstvo na zahtjev osnivača doma socijalne skrbi i centra za pomoć u kući rješenjem utvrđuje usklađenost akta o osnivanju sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Osnivač je uz zahtjev dužan priložiti ovjereni akt o osnivanju.

Na temelju rješenja Ministarstva, osnivač vrši upis doma/centra kao ustanove socijalne skrbi u osnivanju u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Osnivač, ili privremeni ravnatelj ako je imenovan, dužan je dva mjeseca prije planiranog početka rada podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju ispunjenosti mjerila za pružanje socijalnih usluga doma/centra Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • nacrt statuta,
 • rješenje trgovačkog suda o upisu doma/centra u sudski registar,
 • popis potrebnih stručnih i drugih radnika i
 • presliku dokumentacije o prostoru i opremi.

Ustanova može započeti s pružanjem socijalnih usluga po izvršnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

Jedinica područne (regionalne) samouprave u roku od osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga, upisuje ustanovu u registar pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi. 

UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE, TRGOVAČKA DRUŠTVA I DRUGE PRAVNE OSOBE TE OBRTNICI KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik koji, osim obavljanja druge djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima, pruža socijalne usluge, dužan ih je pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

Organizacijska jedinica mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati odgovarajuće uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj doma socijalne skrbi (čl. 205. Zakona o socijalnoj skrbi), osim ako pruža samo usluge pomoći u kući.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi u kojoj najmanje pet stručnih radnika pruža socijalne usluge mora imati stručno vijeće, a na način rada, sastav i ovlasti stručnog vijeća na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o stručnom vijeću doma socijalne skrbi (čl. 210. Zakona o socijalnoj skrbi).

Pravna osoba, odnosno obrtnik, dužna je voditi evidenciju i dokumentaciju o korisnicima, vrstama usluga i drugim pitanjima važnim za rad pravne osobe odnosno obrta, sukladno Pravilniku.

Pravna osoba, odnosno obrtnik može početi s pružanjem socijalnih usluga po izvršnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Fizička osoba može samostalno, kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik, pružati socijalne usluge savjetovanja u savjetovalištu i usluge pomoći u kući. Pri tome u svom nazivu ističe ime i prezime, OIB, adresu nositelja djelatnosti i oznaku djelatnosti koju obavlja.

Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga po izvršnosti rješenja o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalnih usluga.

 

Top