Dokumentirani postupci

Dokumentirani postupci opisuju način funkcioniranja Županije odnosno njezinih tijela. Iz njih je vidljiva uloga (svrha) procedure i područje primjene, odgovornosti te način na koji se opisana radnja obavlja. U ovom trenutku u okviru sustava upravljanja kvalitetom Županije opisano je 60 postupaka i to:


1.    Upravljanje dokumentima Sustava upravljanja kvalitetom (SUK-a)
2.    Upravljanje zakonskim i ostalim zahtjevima
3.    Upravljanje zapisima kvalitete
4.    Postupak izobrazbe službenika i namještenika Osječko-baranjske županije
5.    Vođenje osobnih očevidnika službenika i namještenika Osječko-baranjske županije
6.    Utvrđivanje plana prijma u službu
7.    Postupak prijma u službu
8.    Priprema i donošenje akata skupštine Osječko-baranjske županije
9.    Postupak pripreme i održavanje sjednica Županijske skupštine
10.    Izgradnja baze podataka u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije
11.    Ustrojavanje i vođenja kataloga podataka u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije
12.    Ostvarivanje prava na pristup informacijama
13.    Odobravanje znamenja Osječko-baranjske županije
14.    Dodjela javnih priznanja Osječko-baranjske županije
15.    Praćenje izvršenja obveza županije utvrđenih propisima i drugim aktima
16.    Odobravanje kredita
17.    Odobravanje potpora
18.    Rješavanje upravnih predmeta u prvom stupnju
19.    Decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne
20.    Decentralizirano financiranje zdravstvenih ustanova
21.    Decentralizirano financiranje ustanova socijalne skrbi
22.    Decentralizirano financiranje troškova ogrijeva
23.    Financiranje programa javnozdravstvenih mjera
24.    Financiranje troškova mrtvozorenja
25.    Postupak financiranja udruga
26.    Dodjele jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima
27.    Davanje koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na području Osječko-baranjske           županije
28.    Validacija registra onečišćavanja okoliša
29.    Izdavanje neupravnih akata
30.    Postupak pripremanja i prijave projekata na otvorene natječaje
31.    Odobravanje potpore za zapošljavanje
32.    Planiranje i razvitak novih usluga, projekata i programa
33.    Kapitalne investicije
34.    Nabava
35.    Sustavno gospodarenje energijom
36.    Postupak pripreme dokumenata za financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu
37.    Postupak pripreme dokumenata za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i           učeničkih domova
38.    Organizacija, provođenje i financiranje dodatnih programa u osnovnim i srednjim školama
39.    Kapitalne investicije u školstvu
40.    Dodjela stipendija učenicima i studentima
41.    Priprema i izrada programa javnih potreba u kulturi
42.    Priprema i izrada programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
43.    Rješavanje upravnih predmeta u drugom stupnju
44.    Poslovi uredskog poslovanja
45.    Obavljanje pojedinačne revizije
46.    Praćenje provedbe preporuka
47.    Izrada godišnjeg plana Jedinice unutarnje revizije (JUR-a)
48.    Izrada strateškog plana Jedinice unutarnje revizije (JUR-a)
49.    Vođenje poslovnih knjiga
50.    Izrada propisanih financijskih izvještaja
51.    Provedba privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu Osječko-baranjske županije
52.    Praćenje financijskog poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Osječko-baranjske županije
53.    Izvršavanje proračuna
54.    Planiranje i izrada proračuna
55.    Praćenje naplate županijskih prihoda
56.    Postupak obračuna i isplate plaća i drugog dohotka i isplata gotovine putem blagajne
57.    Vođenje analitičke knjigovodstvene evidencije nefinancijske imovine
58.    Interni audit
59.    Korektivne i preventivne radnje
60.    Upravljanje nesukladnostima

Top