Izgradnja Srednje škole Donji Miholjac, Donji Miholjac

Početak izrade dokumentacije: 2010. godina

Planirana vrijednost dokumentacije: 700.000,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije unazad desetak godina je i izgradnja novog objekta Srednje škole Donji Miholjac.

Srednju školu Donji Miholjac u vrijeme izrade projektne dokumentacije pohađalo je 448 učenika u 21 razrednom odjelu. Nastava se još uvijek odvija u dva objekta i zgradama koje služe kao radionice za odvijanje praktične nastave. Objekti su stari 90 godina i imaju velikih problema s vlagom, jer nije izvedena horizontalna hidroizolacija temelja. Ustanovljeno je da su objekti u takvom stanju da nije moguća sanacija te da je potrebna izgradnja nove škole. 2010. godine izrađena je projektna dokumentacija i ishođena potvrda glavnog projekta za izgradnju novog objekta. Vrijednost dokumentacije zajedno s doprinosima iznosi 839.847,00 kuna. Osječko-baranjska županija nominirala je navedeni objekt prema Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta te je uvršten na indikativnu listu za financiranje sredstvima Europske unije, ali navedena lista nije realizirana. U 2014. god. započeti su pripremni radovi kako ne bi istekla građevinska dozvola. U međuvremenu broj učenika je pao na 303 u 18 razrednih odjela. Razmatra se varijanta energetske obnove i rekonstrukcije postojećeg objekta.

Top