Potpora za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava

Korisnici potpore

Zahtjev za sufinanciranje prostornih uvjeta dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije koja su vlasnici vatrogasnih domova i/ili vatrogasnih spremišta.

 

Namjena i visina potpore

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju ona dobrovoljna vatrogasna društva koja nemaju dugovanja po bilo kojoj osnovi prema Proračunu Županije, te su dostavila potrebna izviješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu.

Za sufinanciranje prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava raspoloživa su sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 20.000,00 kuna.

Top