Potpora za opremanje dobrovoljnih vatrogasnih društava

 

Korisnici potpore

Prijavu za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava mogu podnijeti dobrovoljna vatrogasna društva s područja Osječko-baranjske županije.

Potpora za opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava dodjeljuje se za:

  • nabavu i servisiranje osobne i skupne zaštitne opreme (vatrogasna odijela, kacige, čizme i rukavice za gašenje požara otvorenog prostora ili požara objekta, zaštitni vatrogasni opasač, oprema za zaštitu organa za disanje i slična potrošna vatrogasna oprema) i
  • nabavu i servisiranje ostale vatrogasne opreme (cijevi, mlaznice, crpke, agregati, svjetiljke, komunikacijska oprema i slična potrošna vatrogasna oprema) u svrhu povećanja operativnosti i zaštite dobrovoljnih vatrogasaca tijekom obavljanja vatrogasne djelatnosti.

Namjena i visina potpore

Pravo na podnošenje prijave imaju ona dobrovoljna vatrogasna društva kojima su jedinice lokalne samouprave osigurale sufinanciranje namjene za koju podnose prijavu i koja su dostavila potrebna izviješća o pravdanju ranije odobrenih sredstava bez obzira na njihovu namjenu.

Za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava raspoloživa su sredstva u iznosu do 200.000,00 kuna, a najveći mogući iznos potpore je do 10.000,00 kuna.

  • Javni poziv za sufinanciranje opremanja dobrovoljnih vatrogasnih društava
    Obrazac prijave dvd1
    Obrazac financijski plan dvd2
Top