Potpore Lokalnim akcijskim grupama

 

Korisnici potpore

Na području Osječko-baranjske županije aktivno djeluje četiri LAG-a i to:

  • LAG Baranja sa sjedištem u Belom Manastiru koji obuhvaća Grad Beli Manastir, dio grada Osijeka (naselja Tvrđavica i Podravlje), te općine Bilje, Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac, Čeminac, Jagodnjak i Darda,

  • LAG Karašica sa sjedištem u Petrijevcima koji obuhvaća gradove Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo, te općine Bizovac, Donja Motičine, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci i Viljevo,

  • LAG Strossmayer sa sjedištem u Đakovu koji obuhvaća Grad Đakovo, te općine Drenje, Levanjska Varoš, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci i

  • LAG Vuka-Dunav sa sjedištem u Antunovcu koji obuhvaća dio grada Osijeka (naselja Brijest, Josipovac, Tenja, Sarvaš i Višnjevac), te općine Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vladislavci i Vuka.

Namjena i visina potpore

Osječko-baranjska županija osigurava sredstava za privremeno sufinanciranje odobrenih aktivnosti unutar Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije, 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a i 19.4. Tekući troškovi i animacija u okviru Mjere M19 LEADER, a sukladno Odlukama o privremenom odabiru LAG-a.

Osječko-baranjska županija i LAG-ovi s područja Županije zaključuju Ugovor o privremenom sufinanciranju provedbe aktivnosti Lokalne akcijske grupe u Mjeri M19 Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020.

Osječko-baranjska županija za privremeno sufinanciranje prihvatljivih troškova navedenih LAG-ova, a za provedbu sljedećih podmjera u okviru Mjere M19 LEADER: 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a i 19.4. Tekući troškovi i animacija, dodijelit će financijska sredstva u 2020. godini u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

Top