Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode

Sjedište: 31000 Osijek, Europske avenije 11
Tel: (031) 221-829
Telefax: (031) 333-854
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 

Pročelnica:
mr. sc. Danijela Lovoković, dipl.inž.arh.
Tel: (031) 221-830 
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Jasna Gorupić, mag.ing.cheming.
Tel: (031) 221-821
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnik pročelnice za procjenu vrijednosti nekretnina:
Davor Slivka, mag.ing.agr.
Tel: (031) 221-883
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno-pravne, upravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnosti prostornog planiranja i zaštite okoliša i prirode iz nadležnosti Županije. U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja osobito sljedeće poslove koji su zakonom povjereni županiji:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prostornog planiranja, zaštite okoliša i prirode,

- poslove izgradnje i održavanja informacijskog sustava prostora i zaštite okoliša i njegovog uključivanja u šire informacijske sustave

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela

- poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja o prijedlozima planskih dokumenata i akata i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju stručna tijela i pravne osobe u djelatnostima iz djelokruga Upravnog odjela,

- poslove izrade nacrta općih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela, osobito u području zaštite pojedinih sastavnica okoliša,

- poslove provedbe propisa, donesenih planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, a osobito poslove izdavanja akata vezanih uz provedbu dokumenata zaštite okoliša i prirode,

- poslove u svezi s provođenjem propisa o procjeni vrijednosti nekretnina,

- druge upravne i stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode:

Uredba o uredskom poslovanju

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o upravnim pristojbama

Uredba o tarifi upravnih pristojbi

Zakon o prostornom uređenju 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

Zakon o gradnji

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja

Uredba o informacijskom sustavu prostornog ure­đenja

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova 

Pravilnik o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana

Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru

Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja

Odluka o izradi Državnog plana prostornog razvoja

Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina

Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina

Zakon o zaštiti okoliša

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša

Uredba o okolišnoj dozvoli

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Zakon o zaštiti prirode

Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine

Uredba o ekološkoj mreži

Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava

Zakon o održivom gospodarenju otpadom

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Pravilnik o gospodarenju otpadom

Zakon o zaštiti zraka

Plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka

Zakon o vodama

Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o rudarstvu

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

Top