Jednostavna nabava

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 28. sjednici 4. travnja 2017. godine Odluku o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja (Klasa: 030-07/17-01/2, Urbroj: 2158/1-01-01-17-5) koja stupa na snagu 21. travnja 2017. godine.

Danom stupanja na snagu navedene Odluke, Služba za javnu nabavu prestaje voditi zaseban registar postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna, a sve jednostavne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 10.000,00 kuna vodit će u jedinstvenom registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 10. sjednici 26. travnja 2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja (Klasa: 030-07/18-01/4, Urbroj: 2158/1-01-01-18-4) koja stupa na snagu 11. svibnja 2018. godine.


JEDNOSTAVNA NABAVA U TIJEKU

Nabava roba
 

 

Nabava usluga


Nabava radova

 

 

 

ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 15. ZJN. U 2020.GODINI

 

ARHIVA
Ovdje možete izvršiti pregled registara postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna te završenih postupka nabave roba, usluga i radova za 2014. 2015. i 2016. 2017. 2018. i 2019. godinu.

Top