Jednostavna nabava

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 28. sjednici 27. veljače 2020. godine Pravilnik o jednostavnoj nabavi (Klasa: 406-09/20-036/3, Urbroj: 2158/1-01-01-20-5) koji stupa na snagu 10. ožujka 2020. godine.


JEDNOSTAVNA NABAVA U TIJEKU

 

Nabava roba

Poziv za podnošenje ponuda - Fotokopirni papir N 37-21
Datum objave: 25.10.2021.
Rok za dostavu ponuda: 3.11.2021. do 09:00 sati
Troškovnik

Nabava usluga

Nabava radova

 

Poziv za podnošenje ponuda-Izgradnja taložnice i propusta kanala u Karancu N 99-21
Datum objave: 20.10.2021.
Rok za dostavu ponuda: 26.10.2021. do 10:00 sati
Troškovnik
Glavni projekt
Izvedbeni projekt

 

 

Poziv za podnošenje ponuda-Investicijsko održavanje OŠ H. Juhna, Podgorač N 84-21
Datum objave: 30. 9. 2021.
Rok za dostavu ponuda: 7.10.2021. do 09:00 sati
Troškovnik
Tehničke specifikacije
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

 

Poziv za podnošenje ponuda-Investicijsko održavanje Oš Jagodnjak, Jagodnjak N 90-21
Datum objave: 30. 9. 2021.
Rok za dostavu ponuda: 7.10.2021. do 09:30 sati
Troškovnik
Tehničke specifikacije
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

 

Poziv za podnošenje ponuda-Izgradnja i opremanje malonogometnog terena Graditeljsko-geodetske škole u Osijeku N 91-21
Datum objave: 30. 9. 2021.
Rok za dostavu ponuda: 7.10.2021. do 10:00 sati
Troškovnik
Glavni projekt
Odgovor na upite
Izmijenjeni troškovnik
Novi rok za dostavu ponda: 11.10.2021. do 10:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

 

ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 15. ZJN. U 2021.GODINI

 

ARHIVA
Ovdje možete izvršiti pregled registara postupaka nabave i sklopljenih ugovora i narudžbenica roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i radova do 500.000,00 kuna te završenih postupka nabave roba, usluga i radova za 2014. 2015. i 2016. 2017. 2018. 2019. i 2020. godinu.

Top