"Županijski glasnik" broj 10/19., Osijek, 16. rujna 2019.

 

S A D R Ž A J

 

AKTI SKUPŠTINE

383. Odluka o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Našice

384. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

385. Odluka o visini turističke pristojbe na području Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

386. Odluka o prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Osječko-baranjske županije, Republika Hrvatska i pokrajine Sečuan, Narodna Republika Kina o uspostavljanju prijateljstva i suradnje

387. Odluka o odricanju od potraživanja prema Republici Hrvatskoj u svrhu darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske

388. Odluka o izmjeni Odluka o stipendiranju učenika i studenata

389. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

390. Izmjene i dopune Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2019. - 2022. godine

391. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije

392. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2018. godini

393. Zaključak povodom razmatranja Informacije o provedbi ad hoc unutarnje revizije u 2019. godini "Unutarnja revizija poslovanja ustanove u kulturi - HNK u Osijeku"

394. Zaključak povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

395. Zaključak povodom razmatranja Izvješća o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini

396. Zaključak povodom razmatranja Informacije o projektu "Studijsko tehnička dokumentacija geotermalnog potencijala Osječko-baranjske županije" (K.K.10.1.3.05.0003)

397. Zaključak povodom razmatranja zahtjeva Željka Stjepanovića iz Osijeka za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

398. Zaključak povodom razmatranja Informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2019. godine

399. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije

400. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek

 
AKTI ŽUPANA

401. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije

402. Izmjene Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2019. godini

403. Rješenje o osnivanju Organizacijskog odbora Osječko-baranjske županije za pripremu manifestacije "Dani hrvatskog turizma 2019. godine" i imenovanju njegovih članova

404. Rješenje o imenovanju pročelnika Upravnog odjel za imovinsko-pravne i opće poslove Osječko-baranjske županije

405. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek

406. Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Matija Gubec", Čeminac

407. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Josipu Prpiću, univ. mag. med. dent. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka

408. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Karolini Miklić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

409. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Ljiljani Ismić, dr. med. za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

410. Zaključak o davanju suglasnosti na prijenos investicijskih prava za izgradnju Crpne stanice Šarkanj na Hrvatske vode

411. Zaključak o prestanku koncesije dodijeljene Dubravki Margaretić, dr. med. spec. obiteljske medicine za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti obiteljske (opće) medicine na području Grada Osijeka

412. Zaključak o prihvaćanju PrijedlogaI. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Nadom Blažević-Gaćeša, dr. med. dent

413. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

414. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga III. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

415. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga IV. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Devald"

416. Zaključak o prihvaćanju Prijedloga VII. Dodatka Ugovoru o koncesiji sklopljenom s Ustanovom za zdravstvenu njegu "Baranja u srcu"

Top