naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Prostor

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju, i Osječko-baranjska županija prostornim uređenjem osigurava gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Prostorno uređenje obuhvaća mjere za ostvarivanje sustava prostornog uređenja te izradu i provođenje dokumenata prostornog uređenja. Gospodarenjem, zaštitom i upravljanjem prostorom ostvaruju se uvjeti za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša, racionalno korištenje prirodnih i povijesnih dobara na načelu integralnog pristupa u planiranju prostora. U okviru djelatnosti prostornog uređenja Županija je donijela svoj Prostorni plan, ali i druge planske i programske dokumente.

Djelatnost prostornog planiranja u Županiji organiziraju Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode kao upravno tijelo Županije i javna ustanova Zavod za prostorno uređenje , a provedba dokumenata prostornog uređenja izdavanjem akata za građenje povjerena je Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo .

Osobitu pozornost Županija poklanja zaštiti okoliša te zaštiti prirode.

Postupajući sukladno Zakonu o zaštiti okoliša Županija u okviru svojih nadležnosti osigurava cjelovito očuvanje kakvoće okoliša, očuvanje prirodnih zajednica, racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš, kao osnovni uvjet zdravog i održivog razvoja. S tim ciljem Županijska skupština je donijela Program zaštite okoliša za područje Osječko-baranjske županije, posebnim odlukama zaštitila izvorišta, donijela Plan razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i Plan sanacije otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta otpada te druge dokumente od značaja za zaštitu okoliša.

Ostvarujući ciljeve i zadaće utvrđene Zakonom o zaštiti prirode, Županija prati stanje i poduzima mjere zaštite prirode. Radi organiziranog djelovanja u zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja i drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti iz nadležnosti Županije, Županija je osnovala Agenciju za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javnu ustanovu.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum