naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

Priznanja

Radi odavanja javnog priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Osječko-baranjske županije, te poticanja na aktivnosti koje su tome usmjerene, Županija dodjeljuje javna priznanja ustanovljena Odlukom 1995. godine.

Županija dodjeljuje sljedeća javna priznanja:

1. Počasti Osječko-baranjske županije

- Počast Zastave Osječko-baranjske županije s grbom
- Počast Zlatnoga grba Osječko-baranjske županije
- Počast Velikog pečata Osječko-baranjske županije

2. Nagrada Osječko-baranjske županije

- Nagrada za životno djelo
- Godišnje nagrade

3. Povelje Osječko-baranjske županije

- Povelja lokalne samouprave Županije
- Zelena povelja Županije
- Povelja zahvalnosti Županije
- Povelja humanosti Županije


 Počast Zastave Osječko-baranjske županije s grbom dodjeljuje se državnicima i drugim istaknutim i uglednim pojedincima koji su svojim djelovanjem i djelom od izvanrednog značaja za utemeljenje i razvitak Republike Hrvatske odnosno djelom koje predstavlja istaknut doprinos hrvatskoj i svjetskoj kulturnoj i civilizacijskoj baštini obilježili vrijeme u kojem djeluju te značajno pridonijeli općem napretku te promicanju položaja i ugleda Županije.


 Počast Zlatnoga grba Osječko-baranjske županije dodjeljuje se domaćim i stranim državljanima, inozemnim i međunarodnim organizacijama, organizacijama i jedinicama lokalnih vlasti te pravnim osobama s područja Republike Hrvatske koji su dali značajan doprinos razvitku odnosa i suradnje Županije i drugih jedinica lokalne samouprave i vlasti te inozemnih i međunarodnih organizacija a time i međunarodnih odnosa Republike Hrvatske, obnovi, razvitku i općem napretku Županije ili su na drugi način značajno pridonijeli promicanju položaja i ugleda Županije. Počast Velikog pečata Osječko-baranjske županije dodjeljuje se istaknutim i uglednim pojedincima koji su svojim, javnosti naglašeno izloženim djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju dali zapaženi doprinos razvitku određene djelatnosti i općem napretku Županije, obnovi i razvitku ratom razorenog područja te na drugi način značajno pridonijeli promicanju položaja i ugleda Županije.

 


 Nagrada Osječko-baranjske županije za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima čiji je stvaralački put zaokružen za njihovu cjelokupnu djelatnost koja je od osobitog značenja za razvitak određenog područja djelovanja, odnosno za ostvarenje koje predstavlja značajan doprinos razvitku određene djelatnosti te trajno dobro od značaja za Županiju.

Nagrada Osječko-baranjske županije dodjeljuje se za uspjehe ostvarene u određenoj djelatnosti u prethodnoj godini (godišnja nagrada) u području gospodarskih djelatnosti, znanosti, prosvjete, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, tjelesne kulture i športa i tehničke kulture .


"Povelja lokalne samouprave" Osječko-baranjske županije
javno je priznanje za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne samouprave na području Županije koja se dodjeljuje za:

 • znanstvenu i znanstveno-istraživačku djelatnost i publicistiku kojom se pridonosi spoznavanju i produbljivanju spoznaja o lokalnoj samoupravi, iznalaženju znanstveno zasnovanih praktičkih rješenja i na drugi način pridonosi jačanju teorijske osnove lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj,
 • značajnu djelatnost i izuzetne rezultate u organiziranju jedinica lokalne samouprave i djelovanju njihovih tijela,
 • najbolje rezultate u funkcioniranju jedinica lokalne samouprave kojima se osiguravaju uvjeti za razvitak gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje te jedinice, podiže razina standarda življenja i djelovanja u naselju, te osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području Županije.
 • osobite zasluge u razvijanju odnosa suradnje jedinica lokalne samouprave i lokalnih vlasti u zemlji i inozemstvu

"Zelena povelja Osječko-baranjske županije" javno je priznanje za doprinos očuvanju okoliša te osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području Županije koja se dodjeljuje za izuzetnu djelatnost i rezultate kojima se osigurava cjelovito očuvanje vrijednosti prirodnih izvora, biološke raznolikosti prirodnih zajednica i očuvanje ekološkog sklada i stabilnosti, očuvanje kakvoće žive i nežive prirode i racionalno korištenje prirode i njenih dobara, očuvanje i obnavljanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika, unapređenje stanja okoliša kao osnovnog uvjeta zdravog i održivog razvoja, a osobito za:

 • značajnu stručnu i znanstveno-istraživačku djelatnost u svim područjima znanosti i njene primjene usmjerenu istraživanju prostora Županije i stvaranju stručnih i znanstvenih osnova njegovog razvitka kojima se osigurava postizanje ciljeva očuvanja i unapređenja zaštite okoliša,
 • uspješnu primjenu znanosti i suvremenih dostignuća u praksi, izradu naročito uspjelih projekata, postupaka, inovacija i racionalizacija i drugih izuzetnih ostvarenja koja pridonose očuvanju i unapređivanju okoliša,
 • uvođenje suvremenih metoda u tehnološki postupak, unapređivanje stručnih i razvojnih službi, izbor i primjenu proizvodnih postupaka najpovoljnijih za okoliš i drugu djelatnost čiji je cilj i posljedica očuvanje i unapređivanje okoliša,
 • poticanje korištenja obnovljivih prirodnih izvora i energije i racionalno korištenje prirodnih izvora i energije na najpovoljniji način za okoliš,
 • izuzetnu djelatnost u stručnom i pedagoškom radu na odgoju i obrazovanju djece i mladeži u oblikovanju i razvijanju svijesti o potrebi zaštite okoliša i promicanju potrebe zaštite okoliša,
 • značajnu djelatnost u razvijanju ekološke svijesti promicanjem potrebe zaštite okoliša među građanima,
 • izuzetna pregnuća i ostvarene rezultate u saniranju oštećenih dijelova okoliša i daljnjem sprječavanju onečišćenja radi promicanja kvalitete življenja i zdravlja ljudi,
 • značajne rezultate u zaštiti i uređenju izuzetno vrijednih dijelova okoliša,
 • ostvarene rezultate u korištenju i upravljanju pojedinim dijelovima okoliša, a posebice zaštićenim objektima prirode,
 • druge izuzetne rezultate u racionalnom korištenju i zaštiti prostora kao osobito vrijednog i ograničenog dobra a posebice povijesnih i prirodnih dobara i zaštiti i unapređenju stanja okoliša.

"Povelja zahvalnosti Osječko-baranjske županije" javno je priznanje za doprinos obrani Republike Hrvatske na području Županije te jačanje njezine obrambene snage koja se dodjeljuje pojedincima, vojnim i policijskim postrojbama i službama te tijelima civilne zaštite, ustanovama i trgovačkim društvima, udrugama, i drugim pravnim osobama i njihovim tijelima koji su se svojim predanim i požrtvovnim djelovanjem osobito istakli u:

 • organiziranju i izvođenju obrane na području Županije te otklanjanju opasnosti ratnih razaranja njenog područja,
 • organiziranju i djelovanju tijela civilnih vlasti i vitalnih javnih službi u uvjetima ratnog stanja na području Županije i time pridonijeli unutarnjem snaženju obrambenog sustava,
 • aktivnostima kojima se na drugi način pridonosi jačanju obrambene snage Republike Hrvatske na području Županije,
 • zaštiti i spašavanju ratom ugroženog stanovništva,
 • pronošenju istine o suštini Domovinskog rata u svijetu kao i afirmaciji napora Županije u savladavanju ratnih prilika i jačanju njenog ugleda u svijetu.
"Povelja humanosti" Osječko-baranjske županije javno je priznanje za humana djela učinjena na području Županije koja se dodjeljuje za:
 • poduzimanje djela kojima je uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje od drugoga otklonjena prijeteća pogibelj i druga djela kojima se pridonosi zaštiti i spašavanju ljudskih života,
 • darovanje krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih,
 • skrb o bolesnima, tjelesno i duševno povrijeđenima i svima onima kojima je potrebita pomoć drugog čovjeka,
 • skrbi o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci,
 • organiziranje i pružanje humanitarne pomoći i druge akcije i aktivnosti pružanja ljudske pomoći,
 • druge aktivnosti kojima se afirmira i potvrđuje humanost kao univerzalno civilizacijsko načelo.

Dodjela priznanja uređena je Odlukom o priznanjima Osječko-baranjske županije i Pravilnikom o dodjeli priznanja Osječko-baranjske županije.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum