naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 24. lipnja 2017.

Želite li graditi

Izdavanje različitih dozvola i drugih akata u postupku građenja pojedinih građevina prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, za područje Osječko-baranjske županije (osim Grada Osijeka) obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Županije.

eDozvola

Stupanjem novih zakona na snagu 1. siječnja 2014. godine, ostvareni su uvjeti za izdavanje dozvola za područje cijele Hrvatske unutar jedinstvenog elektroničkog sustava što pojednostavlja i ubrzava postupak izdavanja traženog akta te je sam postupak transparentniji i pregledniji.

Da bi došao do potrebne informacije, podnositelj zahtjeva više ne ovisi o radnom vremenu institucije već zahtjev podnosi putem informacijskog sustava Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koji je namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola.
 
Podnositelji svoje zahtjeve za izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata mogu podnijeti na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja eDozvola . Na toj je stranici moguće ispisati obrazac zahtjeva, dobiti informacije o prostornim planovima i javnopravnim tijelima . Ako je zahtjev za izdavanje akata podnesen elektroničkim putem, te je isti propisno ispunjen, iznos upravnih pristojbi umanjuje se 15%. Skrećemo pažnju da nakon podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, investitor Upravnom odjelu treba dostaviti ID broj i priloge te da nema mogućnost dopunjavanja zahtjeva elektroničkim putem nakon dostave ID broja nadležnom tijelu.

Postupak putem Upravnog odjela

U namjeri pružanja pomoći u ishođenju ovih akata, podnositelji na raspolaganju imaju i obrasce zahtjeva Upravnog odjela, koje popunjene mogu podnijeti u sjedištu u:

Osijeku, Trg Lava Mirskog 1/I, tel. 031/221-811,

te izvan sjedišta u:

Belom Manastiru    Trg slobode 32    tel. 031/496-421
Donjem Miholjcu    Vukovarska 1    tel. 031/496-444
Đakovu    Pape Ivana Pavla II. 4    tel. 031/496-461
Našicama    Trg dr. F. Tuđmana 7    tel. 031/496-451
Valpovu    K. P. Krešimira IV. 1    tel. 031/496-431

Obrasci zahtjeva:
 
Prijava početka građenja do 2014.
Prijava početka građenja od 2014.
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Zahtjev za dozvolu za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za građevinsku dozvolu glede  promjene investitora
Zahtjev za građevinsku dozvolu za pripremne radove
Zahtjev za građevinsku dozvolu
Zahtjev za izmjenu_dopunu građevinske dozvole
Zahtjev za lokacijsku dozvolu izmjena_dopuna
Zahtjev za lokacijsku dozvolu
Zahtjev za lokacijsku informaciju
Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
Zahtjev za obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Zahtjev za potvrdu glavnog projekta (izmjena_dopuna)
Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
Zahtjev za potvrdu u svrhu uspostave vlasništva posebnih dijelova nekretnine
Zahtjev za prijepis akta
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice.doc
Zahtjev za rješenje o uvjetima građenja (izmjene_dopune)
Zahtjev za upit
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene do 15. veljače 1968.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Zahtjev za uporabnu dozvolu za dio građevine
Zahtjev za uporabnu dozvolu
Zahtjev za uvjerenje o česticama
Zahtjev univerzalni
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole 2017.

Popis javnopravnih tijela   koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata za koje ovaj Upravni odjel izdaje lokacijsku dozvolu.

Informacije o dokumentima prostornog uređenja moguće je dobiti na stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije   i na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ISPU  

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima:  

 


Javni pozivi
radi uvida u spis predmeta:   

 

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum