naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Želite li graditi

Izdavanje različitih dozvola i drugih akata u postupku građenja pojedinih građevina prema odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji, za područje Osječko-baranjske županije (osim Grada Osijeka) obavlja Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Županije.

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama omogućeno je od 17. 7. podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Zahtjev se može podnijeti do 30.6.2018. godine i podnosi se za zgrade koje su nastale tj. koje su vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju snimanja iz zraka započetog 21. lipnja 2011. ili na drugoj državnoj digitalnoj ortofoto karti.
Obzirom da je zahtjeve moguće podnijeti do 30. lipnja 2018. godine, pozivamo podnositelje da podnose potpune zahtjeve (s priloženom svom potrebnom dokumentacijom).
Obrazac zahtjeva
 

eDozvola

Stupanjem novih zakona na snagu 1. siječnja 2014. godine, ostvareni su uvjeti za izdavanje dozvola za područje cijele Hrvatske unutar jedinstvenog elektroničkog sustava što pojednostavlja i ubrzava postupak izdavanja traženog akta te je sam postupak transparentniji i pregledniji.

Da bi došao do potrebne informacije, podnositelj zahtjeva više ne ovisi o radnom vremenu institucije već zahtjev podnosi putem informacijskog sustava Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koji je namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje - eDozvola.
 
Podnositelji svoje zahtjeve za izdavanje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola te drugih akata mogu podnijeti na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja eDozvola . Na toj je stranici moguće ispisati obrazac zahtjeva, dobiti informacije o prostornim planovima i javnopravnim tijelima . Ako je zahtjev za izdavanje akata podnesen elektroničkim putem, te je isti propisno ispunjen, iznos upravnih pristojbi umanjuje se 15%. Skrećemo pažnju da nakon podnošenja zahtjeva elektroničkim putem, investitor Upravnom odjelu treba dostaviti ID broj i priloge te da nema mogućnost dopunjavanja zahtjeva elektroničkim putem nakon dostave ID broja nadležnom tijelu.

Postupak putem Upravnog odjela

U namjeri pružanja pomoći u ishođenju ovih akata, podnositelji na raspolaganju imaju i obrasce zahtjeva Upravnog odjela, koje popunjene mogu podnijeti u sjedištu u:

Osijeku, Trg Lava Mirskog 1/I, tel. 031/221-811,

te izvan sjedišta u:

Belom Manastiru    Trg slobode 32    tel. 031/496-421
Donjem Miholjcu    Vukovarska 1    tel. 031/496-444
Đakovu    Pape Ivana Pavla II. 4    tel. 031/496-461
Našicama    Trg dr. F. Tuđmana 7    tel. 031/496-451
Valpovu    K. P. Krešimira IV. 1    tel. 031/496-431

Obrasci zahtjeva:
 
Prijava početka građenja do 2014.
Prijava početka građenja od 2014.
Prijava početka pokusnog rada
Prijava početka radova na uklanjanju građevine
Zahtjev za dozvolu za promjenu namjene i uporabu građevine
Zahtjev za građevinsku dozvolu glede  promjene investitora
Zahtjev za građevinsku dozvolu za pripremne radove
Zahtjev za građevinsku dozvolu
Zahtjev za izmjenu_dopunu građevinske dozvole
Zahtjev za lokacijsku dozvolu izmjena_dopuna
Zahtjev za lokacijsku dozvolu
Zahtjev za lokacijsku informaciju
Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
Zahtjev za obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Zahtjev za potvrdu glavnog projekta (izmjena_dopuna)
Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
Zahtjev za potvrdu u svrhu uspostave vlasništva posebnih dijelova nekretnine
Zahtjev za prijepis akta
Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice.doc
Zahtjev za rješenje o uvjetima građenja (izmjene_dopune)
Zahtjev za upit
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene do 15. veljače 1968.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. listopada 2007.
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Zahtjev za uporabnu dozvolu - za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
Zahtjev za uporabnu dozvolu za dio građevine
Zahtjev za uporabnu dozvolu
Zahtjev za uvjerenje o česticama
Zahtjev univerzalni
Zahtjev za rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole 2017.
Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća


Popis javnopravnih tijela   koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata za koje ovaj Upravni odjel izdaje lokacijsku dozvolu.

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU

 

Informacije o dokumentima prostornog uređenja moguće je dobiti na stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije   i na web stranici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ISPU  

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 


Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:


 


kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum