naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 19. kolovoza 2018.

21. sjednica Poglavarstva 16.02.2006.

21. SJEDNICA, 16. veljače 2006. godine
 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Poglavarstva Županije
 2. Nacrt Plana navodnjavanja područja Osječko-baranjske županije
 3. Prijedlog sufinanciranja kapitalnih ulaganja u projekte navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u projekte navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o investicijskoj potpori za kapitalna ulaganja u projekte navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 4. a) Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekata uređenja detaljne kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju projekata uređenja detaljne kanalske mreže u svrhu navodnjavanja i odvodnje na području Osječko-baranjske županije
 5. Prijedlog Rješenja o određivanju lučkog područja javne luke Aljmaš otvorene za javni promet putnika
 6. Nacrt Odluke o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Općine Gorjani i Općine Punitovci
 7. Informacija o ostvarivanju Programa investicijskih projekata na području Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 8. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2005. godinu
 9. Izvješće o provedenoj privatizaciji trgovačkih društava u vodnom gospodarstvu
 10. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
 11. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
 12. a) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta
  b) Nacrt Odluke o produljenju ugovora o zakupu zajedničkih lovišta lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
 13. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
 14. Informacija o tijeku utvrđivanja zona sanitarne zaštite izvorišta na području Osječko-baranjske županije
 15. Informacija o stanju izrade prostorno-planske dokumentacije jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije
 16. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeljivanju potpora za permanentnu edukaciju
 17. Nacrt Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 18. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 19. Nacrt Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 20. a) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  b) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 21. a) Nacrt Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2006. godini
  b) Nacrt Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 22. Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Kliničkoj bolnici Osijek u 2006. godini
 23. a) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2006. godini
  b) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara sa socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
  c) Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2006. godini
 24. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu
 25. a) Nacrt Rješenja o visini cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Osijek
  b) Nacrt Rješenja o visini cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo
  c) Nacrt Rješenja o visini cijena usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir
 26. a) Prijedlog Pravilnika o korisnicima i uvjetima za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije
  b) Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije
 27. Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za pripremu prijedloga Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i imenovanju njegovih članova
 28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Donji Miholjac na Odluku o prihvaćanju prijenosa prava vlasništva na nekretnini Grada Donjeg Miholjca
 29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Valpovo na Odluku o prodaji stana u Valpovu, Josipa Kozarca 53
 30. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju prijedloga Aneksa Ugovoru o izvođenju radova na izgradnji Ugostiteljsko-turističke škole Osijek
 31. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Organizacijskom odboru 26. Svjetskog klupskog prvenstva u ribolovu 2006. Osijek
 32. Prijedlog Zaključka o sufinanciranju projekta razminiranja dijela obalnog područja stare Drave
 33. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Općini Darda za pomoć u postavljanju skulpture "Fenix", spomen obilježja stradalnicima Domovinskog rata
 34. Prijedlog Rješenja o odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Televiziji Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek
 35. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na poziciji "Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2006. godine
 36. a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Istarska 2
  b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za prodaju nekretnine u vlasništvu Osječko-baranjske županije u Osijeku, Istarska 2 i imenovanju njegovih članova
 37. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefonskih aparata u službene svrhe i korištenju mobilnih telefonskih aparata u vlasništvu Osječko-baranjske županije
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju pročelnika Službe za međunarodne projekte i europske integracije Osječko-baranjske županije
 39. Prijedlog Rješenja o odobrenju financijskih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2006. godinu Agenciji za marketing "Koncert" iz Osijeka.
kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum