naslovna | mapa weba | kontakt | english
Osijek, 17. kolovoza 2018.

Lovstvo

Područje Osječko-baranjske županije obraslo šumama bogato je divljači. Najznačajnija i najrasprostranjenija su u okviru dvadesetak vrsta divljači koje u njima obitavaju, jelen obični, srna, divlja svinja, zec obični, lisica, fazan i divlja patka. O njima Županija brine kao dobru od interesa za Republiku Hrvatsku koje ima njezinu osobitu zaštitu. Stoga ovo područje Županija uređuje temeljem i sukladno Zakonu o lovstvu.

Na površinama zemljišta na kojima nisu ustanovljena vlastita ili državna lovišta, Županijska skupština ustanovljuje zajednička lovišta. Svojom Odlukom o ustanovljenju zajedničkih lovišta Županijska skupština je 2006. godine ustanovila 86 zajedničkih lovišta na ukupno 301.398 hektara. Odluka je izmijenjena i dopunjena 2008., 2009., 2015. i 2016. godine.

Temeljem provedenog javnog usmenog nadmetanja prava lova za pojedina lovišta ona su data na gospodarenje domicilnim lovačkim društvima, na rok od deset godina, odnosno na razdoblje valjanosti lovnogospodarske osnove. Glavne vrste divljači kojima gospodare lovačka društva, a koje su propisane lovnogospodarskom osnovom su srna, zec, fazan, trčka. Lovačka društava s oko 3.150 lovaca i preko 160 lovačkih pripravnika članice su Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.

S ciljem unaprjeđenja gospodarske funkcije lovstva, ali i funkcije zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači, Skupština Osječko-baranjske županije je u srpnju 2011. godine donijela Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije kao planski dokument za razdoblje od 2011.-2015. godine, koji je dopunjen u veljači 2013. godine.  Nastavno, početkom 2016. godine donesen je novi Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016.-2020. godine, koji je dopunjen u svibnju 2016. godine.

Program obuhvaća sljedeće mjere:

  1. Opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači,
  2. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač,
  3. Razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma,
  4. Unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači,
  5. Ozakonjenje lovačkih kuća,
  6. Sudjelovanje na manifestacijama,
  7. Unošenje divljači u zajednička lovišta.

Cilj je ovoga Programa olakšavati korisnicima subvencija provedbu potrebnih aktivnosti i zahvata koji su neophodni u gospodarenju lovištima i s divljači (povećanje brojnog stanja divljači, popravljanje starosne, spolne, dobne i trofejne strukture divljači, popravljanje stanišnih uvjeta za divljač i dr.), kojim se pridonosi razvoju i unaprjeđenju lovstva na području Osječko-baranjske županije.

Odlukom o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/14., 2/16. i 3/16.) utvrđeni su uvjeti, postupak i način dodjele nepovratnih sredstava iz proračuna Osječko-baranjske županije u projekte koji imaju za cilj unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije.

Brojnost divljači i organiziranost lovstva omogućavaju razvitak lovnog turizma koji je tradicionalno prisutan na ovim prostorima. Lovni turizam je jedan od vidova ruralnog turizma koji Osječko-baranjska županija nudi turistima koji traže zadovoljstva u lovu i bogatstvu nadaleko poznate slavonske šume.

Na području Županije nalaze se ribolovna područja sa svojim poznatim lokalitetima bogatim ribama. Zahvaljujući njima, Osječko-baranjska županija je 2006. godine bila domaćin Svjetskog prvenstva u ribolovu.

Djelatnost lova i ribolova uspješno je organizirana na području Županije, što je vidljivo i iz Informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije koju je razmotrila Županijska skupština.

kontakt | mapa weba | english | naslovna | impressum