Upravni odjel za imovinsko-pravne i opće poslove

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-555
E-mail: imovinsko.pravni@obz.hr

Pročelnik:   
Bruno Vučemilović-Šimunović, mag.iur.
Tel: (031) 221-635
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica Pročelnika:
Romana Mihaljević,
mag.iur.
Tel: (031) 221-648
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnici Pročelnika:

Nenad Dundović, mag.iur.
Tel: (031) 221-649
E-mail: nenad.dundovic@obz.hr

Sabina Režić, mag.iur.
Tel: (031) 221-536
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Mladen Pejić, dipl.iur.univ.spec.oec.
Tel: (031) 221-662
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Upravni odjel za imovinsko-pravne i opće poslove je upravni odjel koji obavlja normativno-pravne, računovodstveno-financijske, informacijsko-dokumentacijske i pomoćno-tehničke poslove za potrebe županijskih tijela te druge stručne i upravne poslove koji su mu povjereni aktima Skupštine i župana.

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

 • poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u upravnim tijelima te dužnosnika Županije
 • stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Službeničkog suda,
 • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom,
 • poslove investicijskog i tekućeg održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije, te održavanje poslovnih prostora koje koriste upravna tijela
 • računovodstveno-knjigovodstvene poslove i poslove financijsko-materijalnog poslovanja upravnih tijela,
 • poslove pripreme nacrta općih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i unutarnjim ustrojstvom upravnih tijela Županije,
  informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
 • poslove rješavanja po žalbama protiv pojedinačnih akata što ih donose upravna tijela općina i gradova s područja Županije,
 • poslove koordinacije, suradnje i unaprjeđenja rada jedinica lokalne samouprave s područja Županije,
 • poslove pružanja savjetodavne pravne pomoći jedinicama lokalne samouprave,
 • poslove planiranja, organiziranja i provođenja mjera obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od požara,
 • poslove zaštite na radu i zaštite od požara za upravna tijela Županije,
 • poslove uredskog poslovanja i arhive županijskih tijela,
 • pomoćno-tehničke poslove za županijska tijela,
 • druge upravne, stručne i ostale poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Odjela.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o upravnim sporovima

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opći porezni zakon

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakon o građevinskoj inspekciji

Zakon o lokalnim porezima

Zakon o vodama

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Zakon o parničnom postupku

Ovršni zakon

Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o općem upravnom postupku

Zakon o radu

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Zakon o mirovinskom osiguranju

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Ovršni zakon

Zakon o sustavu civilne zaštite

Zakon o sustavu domovinske sigurnosti

Zakon o obrani

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

Zakon o vatrogastvu

Zakon o zaštiti na radu

Popis ostalih akata na temelju kojih se postupa u Upravnom odjelu objavljeni su na službenoj stranici Županije u kategoriji Propisi.

 

Top