Upravni odjel za poljoprivredu

Sjedište: Trg Ante Starčevića 1/II, 31000 Osijek
Tel: (031) 221-588, (031) 221-589
Fax: (031) 213-567
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pročelnica:
Silva Wendling
, univ.spec.admin.publ.
Tel: (031) 221-588, (031) 221-589
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Pomoćnik pročelnice:
Josip Lovković, dipl.iur.
Tel: (031) 221-572
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Upravni odjel za poljoprivredu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, normativno-pravne, upravne, organizacijsko-koordinacijske i druge stručne poslove vezane uz poljoprivredu, prehrambenu industriju, veterinarstvo, šumarstvo, lovstvo i vodno gospodarstvo iz nadležnosti Osječko-baranjske županije.

 

U okviru svog djelokruga Upravni odjel za poljoprivredu obavlja osobito poslove:
- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva, lovstva i vodnog te drugih gospodarskih djelatnosti povezanih s poljoprivredom,
- poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okvirima djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove pripreme i provedbe koncepta održivog i jednakomjernog razvoja poljoprivredne djelatnosti kao gospodarske djelatnosti i drugih djelatnosti povezanih s poljoprivredom na prostoru Osječko-baranjske županije,
- poslove pripreme, provedbe i praćenja mjera razvojne politike poljoprivredne proizvodnje i drugih djelatnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove pripreme i provedbe strateških projekata u sektoru poljoprivrednih djelatnosti vezanih uz izgradnju građevina za navodnjavanje i drugih infrastrukturnih građevina u poljoprivredi,
- poslove praćenja i proučavanja politike i pravne stečevine Europske unije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala, planskih dokumenata i projekata u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove izrade nacrta općih akata i pojedinačnih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove provedbe propisa, donesenih strateških, planskih, programskih dokumenata, odnosno općih i drugih akata Osječko-baranjske županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Osječko-baranjska županija u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
- poslove sudjelovanja u organizaciji stručnih manifestacija i promocija, te izložbi lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja,
- poslove pružanja stručne pomoći poljoprivrednim proizvođačima u cilju unaprjeđenja razvoja djelatnosti iz djelokruga rada Upravnog odjela,
- druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Osječko-baranjske županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela.


Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu za poljoprivredu:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 118/18.)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Zakon o vodama

Zakon o lovstvu

Zakon o slatkovodnom ribarstvu

Zakon o zaštiti životinja

Zakon o ublažavnju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19.)

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 65/19.)

Zakon o vlasništvu i drugim pravima

Zakon o gradnji

Zakon o zemljišnim knjigama

Zakon o državnim potporama

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013. godine)

Uredba Komisije  (EU) 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ("Službeni list" Europske unije L 352/ od 24. prosinca 2013. godine)

Odluka o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.)

Odluka o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/14., 2/16., 3/16., 6/16. - pročišćeni tekst, 2/17., 4/17. – pročišćeni tekst i 14/17.)

Odluka o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/19.)

Top