Socijalne usluge

PRAVNI IZVORI:

• Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine“ 157/13., 152/14., 99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.),

• Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga ("Narodne novine" 40/14. i 66/15.)

 

POSTUPAK:

Osječko-baranjska županija utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima, usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost (obiteljski dom, savjetovalište i usluge pomoći u kući).

Minimalni uvjeti prostora, opreme, stručnih i drugih radnika propisani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga koji donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta i sva potrebna dokumentacija podnose se u Osječko-baranjskoj županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Kapucinska 40/1, 31000 Osijek te na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Po zaprimanju zahtjeva sa potpunom i urednom dokumentacijom imenuje se posebno povjerenstvo za utvrđivanje ispunjenosti Pravilnikom propisanih uvjeta. Povjerenstvo obavlja očevid o čemu sastavlja zapisnik.

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb na temelju nalaza povjerenstva, odnosno zapisnikom utvrđenog činjeničnog stanja donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju). Protiv tog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijene uvjeti prostora u kojem pružatelj usluga obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili ako se djelatnost za koju je pribavljeno rješenje proširuje ili mijenja, pružatelj usluga dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

  • Dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici, centar za pomoć u kući
  • Udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe te obrtnici koji pružaju socijalne usluge
  • Pružanje socijalnih usluga kao profesionalne djelatnosti

 DOM SOCIJALNE SKRBI, CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI, CENTAR ZA POMOĆ U KUĆI

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba mogu osnovati dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i centar za pomoć u kući pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama i Zakonom o socijalnoj skrbi.

Ministarstvo na zahtjev osnivača doma socijalne skrbi, centra za pružanje usluga u zajednici i centra za pomoć u kući rješenjem utvrđuje usklađenost akta o osnivanju sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o socijalnoj skrbi i posebnim propisima u roku od mjesec dana od zaprimanja urednog zahtjeva. Osnivač je uz zahtjev dužan priložiti ovjereni akt o osnivanju.

Na temelju rješenja Ministarstva osnivač vrši upis doma/centra kao ustanove socijalne skrbi u osnivanju u sudski registar nadležnog trgovačkog suda.

Privremeni ravnatelj dužan je dva mjeseca prije planiranog početka rada, podnijeti zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga doma socijalne skrbi (licencija) Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

-  nacrt statuta,

-  rješenje trgovačkog suda o upisu doma/centra u sudski registar,

-  popis potrebnih stručnih i drugih radnika i

-  presliku dokumentacije o prostoru i opremi.

Dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i centar za pomoć u kući može započeti s pružanjem socijalnih usluga nakon što je izvršen upis u upisnik ustanova socijalne skrbi. Zahtjevu za upis potrebno je priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju) i rješenje nadležnog trgovačkog suda u upisu u sudski registar.

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE, DRUGE PRAVNE OSOBE TE OBRTNICI KOJI PRUŽAJU SOCIJALNE USLUGE

Udruga, vjerska zajednica, trgovačko društvo i druga domaća i strana pravna osoba te obrtnik, koji pored obavljanja svoje djelatnosti za koju je upisan u sudski registar ili kod drugog nadležnog tijela u skladu s posebnim zakonima pruža socijalne usluge, dužan je socijalne usluge pružati u zasebnoj organizacijskoj jedinici na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi, osim udruge registrirane isključivo za obavljanje socijalne djelatnosti koja socijalne usluge može pružati bez ustrojavanja zasebne organizacijske jedinice.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj se pružaju socijalne usluge za više od 20 korisnika mora imati voditelja koji vodi poslovanje i odgovoran je za zakonitost rada, a odgovara i za stručni rad ako pravna osoba, odnosno obrt pruža usluge stručnog rada. Voditelj mora ispunjavati odgovarajuće uvjete koje mora ispunjavati ravnatelj doma socijalne skrbi (članak 154. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi), osim ako pruža samo usluge pomoći u kući.

Organizacijska jedinica u pravnoj osobi, odnosno obrtu u kojoj najmanje pet stručnih radnika pruža socijalne usluge mora imati stručno vijeće, a na način rada, sastav i ovlasti stručnog vijeća na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o stručnom vijeću doma socijalne skrbi (članak 159. Zakona o socijalnoj skrbi).

Pravna osoba odnosno obrtnik može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidenciju pravnih osoba, odnosno obrtnika koje pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju).

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA KAO PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Fizička osoba može samostalno obavljati kao profesionalnu djelatnost usluge smještaja ili boravka obiteljskom domu, usluge savjetovanja u savjetovalištu i usluge pomoći u kući. Pri tome u svom nazivu ističe ime i prezime, OIB, adresu nositelja djelatnosti i oznaku djelatnosti koju obavlja. 

  1. OBITELJSKI DOM

Obiteljski dom je oblik pružanja smještaja ili boravka za pet do 20 odraslih korisnika, odnosno za četvero do desetoro djece koji žive ili borave s obitelji pružatelja usluge.    

Navedenu uslugu pruža fizička osoba (jedan punoljetni član obitelji) - predstavnik obiteljskog doma, koji može zaposliti i druge radnike ovisno o broju i vrsti korisnika u skladu s posebnim uvjetima. Usluge u obiteljskom domu ne može pružati samac.

Predstavnik obiteljskog doma koji preuzima brigu o korisniku mora:

- biti hrvatski državljanin,

- imati sposobnost potrebne za čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba korisnika,

- mora imati najmanje srednju stručnu spremu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje djelatnosti.

Usluge u obiteljskom domu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, niti osoba iz obitelji u kojoj u odnosu na člana obitelji postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Usluge se ne mogu se pružati u obitelji u kojoj su poremećeni obiteljski odnosi ili u obitelji u kojoj bi zbog bolesti člana obitelji bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika prema mišljenju centra za socijalnu skrb.

Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju).

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

Dokumentacija potrebna za otvaranje obiteljskog doma:

 -  zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga u obiteljskom domu

-  upravna pristojba u iznosu od 70 kuna

 Za predstavnika obiteljskog doma:

-  preslika osobne iskaznice i OIB

-  domovnica

-  dokaz o završenoj stručnoj spremi (najmanje SSS)

-  uvjerenje o nezaposlenosti nadležnog Područnog ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

-  uvjerenje da se ne vodi kazneni ni prekršajni postupak (Općinski i Prekršajni sud)

-  potvrda Centra za socijalnu skrb da se ne nalazi pod skrbništvom niti da mu je oduzeta poslovna sposobnost

-  dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (liječnička potvrda)

-  izjava o namjeri zapošljavanja potrebnog broja radnika za obavljanje djelatnosti obiteljskog doma

-  uvjerenje o osposobljenosti za njegovatelja (ukoliko je osposobljen)

 Za sve punoljetne članove obitelji:

-  preslika osobne iskaznice

-  dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (liječnička potvrda)

-  uvjerenje da se ne vodi kazneni ni prekršajni postupak (Općinski i Prekršajni sud)

-  izjava da je suglasan da se u obiteljskoj kući pružaju usluge obiteljskog doma (ovjerena kod javnog bilježnika)

-  uvjerenje o osposobljenosti za njegovatelja (ukoliko je netko od članova osposobljen)

Za objekt:

-  dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje djelatnosti obiteljskog doma (dokaz o vlasništvu, suvlasništvu, zakupu ili podzakupu, odnosno najmu ili podnajmu koji mora biti sklopljen u trajanju od najmanje 3 godine, odnosno najmanje 2,5 godine od dana početka pružanja usluga) 

-  tlocrt prostora izrađen od strane ovlaštenog projektanta s definiranim površinama prostora

-  građevinska/uporabna dozvola

-  atesti električnih instalacija, plina ili drugog načina grijanja, dimovodnih kanala, gromobranska instalacija,

- potvrda o zdravstvenoj ispravnosti vode (Zavod za javno zdravstvo) 

  1. SAVJETOVALIŠTE

Fizička osoba u savjetovalištu pruža usluge savjetovanja djeci, mladeži i odraslim osobama kao stručnu pomoć radi prevladavanja osobnih poteškoća i osnaživanja.

Usluge savjetovanja u savjetovalištu može profesionalno obavljati fizička osoba ako:

-  ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za obavljanje stručnih poslova u djelatnosti socijalne skrbi i edukaciju iz područja savjetodavnog odnosno terapijskog rada i najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

-  ima poslovnu sposobnost

-  ima radnu sposobnost

-  ima položen stručni ispit

-  ima odobrenje nadležne komore za samostalan rad u skladu s posebnim zakonom

-  nije u radnom odnosu, odnosno ne obavlja drugu samostalnu djelatnost

-  ima odgovarajući prostor i opremu.

Više osoba mogu osnovati zajedničko savjetovalište.

Usluge u savjetovalištu ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju).

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju. 

  1. USLUGE POMOĆI U KUĆI

Fizička osoba koja mora imati najmanje srednju stručnu spremu, može najviše 40 sati tjedno pružati usluge pomoći u kući korisnika, koje mogu obuhvaćati:

-  organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)

-  obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)

-  održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)

-  zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.           

Fizička osoba može početi s pružanjem socijalnih usluga nakon upisa u evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge. Pružatelj usluga dužan je uz zahtjev za upis u odgovarajuću evidenciju priložiti izvršno rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licenciju).

Usluge pomoći u kući ne može pružati osoba u odnosu na koju postoji zapreka za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Pružatelj usluga dužan je o početku, načinu i djelokrugu rada izvijestiti centar za socijalnu skrb na čijem području djeluju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top