Prostorno-prometna studija prometnog sustava šireg područja grada Osijeka

Osijek kao važno prometno križanje u Hrvatskoj, ishodište je i cilj znatnih količina cestovnih i željezničkih prometnih tokova, na koje treba odgovoriti redefiniranjem postojeće mreže prometnica i terminala kao i planiranjem hijerarhijski jasnog međusobnog usklađenja ponude cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa, vodeći računa da se u Osijeku stječe i prepliće prometna potražnja roba i ljudi u rasponu od najširih daljinskih do prigradskih i gradskih putovanja.

Treba naglasiti, da položaj koji omogućava optimalan pristup na europske i svjetske prometne tokove mora biti prije svega kvalitetna osnova za razvoj cjelokupnog gospodarstva ovog prostora. Pri tome je za ovaj dio Hrvatske strateški najznačajniji prometni pravac Podunavlje-Jadran. Izgradnjom novih cestovnih pravaca (autocesta i brzih cesta) i modernizacijom postojećih željezničkih pravaca formirat će se moderni integralni sustav istočne Hrvatske. Na taj način stvorit će se infrastrukturna osnova za što kvalitetniju i bržu integraciju u prostor srednje Europe.

Sukladno navedenomu, razvidna je potreba izrade Prostorno-prometne studije prometnog sustava šireg područja grada Osijeka. Troškovi njezine izrade procjenjuju se na oko 4.000.000,00 kuna + PDV. U tu svrhu dana 13.05.2011. godine potpisan je Sporazum o sufinanciranju izrade Prostorno-prometne studije prometnog sustava grada Osijeka sa širim okruženjem između Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. Zagreb, Hrvatskih autocesta d.o.o. Zagreb, Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, Lučke uprave Osijek, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Ovim Sporazumom predviđeno je  financiranje Studije kako slijedi:

  • Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 25%,
  • HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb 20%,
  • Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb 20%,
  • Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 5%,
  • Lučka uprava Osijek 5%,
  • Grad Osijek 15% i
  • Osječko-baranjska županija 10% od ukupne vrijednosti.

Osječko-baranjska županija određena je za koordinatora svih aktivnosti vezanih za izradu predmetne studije kao i provođenje postupka javne nabave za nju.

Top