izgradnja županijskih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku

 

Zbog iskorištenja gospodarskih potencijala Osječko-baranjske županije na lokacijama u Baranji, posebice oživljavanja turizma na području Parka prirode Kopački rit i Vinske ceste Zmajevac-Suza, od izuzetne je važnosti mogućnost prihvata riječnih brodova koji prevoze turiste Dunavom. Lokacije u Aljmašu (ušće Drave u Dunav) i u Batini dobivaju tako dodatno na težini. Nažalost na području Osječko-baranjske županije ne postoji nijedno izgrađeno riječno putničko pristanište na Dunavu.

Slijedom navedenog Osječko-baranjska županija je 2005. godine pokrenula projekt izgradnje Javnih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku, otvorenih za javni promet putnika.

U tu namjenu Osječko-baranjska županija je zaključno s 2009. godinom utrošila iznos od 1.377.453,75 kn za sljedeće poslove odnosno izradu sljedećih dokumenata:

 • Elaborati o utvrđivanju lučkih područja i određivanju njihovih granica za Aljmaš i Batinu
 • Studije utjecaja na okoliš za Aljmaš i Batinu 
 • Rad povjerenstava za prihvaćanje Studija u Aljmašu i Batini
 • Elaborat o utvrđivanju lučkog područja i određivanju njegove granice za Osijek
 • Studija utjecaja na okoliš za Osijek
 • Rad povjerenstva za prihvaćanje Studije u Osijeku
 • Glavni i izvedbeni projekti za Aljmaš i Batinu
 • Revizije glavnih i izvedbenih projekata za Aljmaš i Batinu
 • Izrada parcelacijskih elaborata za Aljmaš i Batinu
 • Naknada Hrvatskim vodama za pravo služnosti na javnom vodnom dobru
 • Izrada dopunske dokumentacije za luke u Aljmašu i Batini
 • upravne građevinske pristojbe za luke u Aljmašu i Batini. Pristojbe iznose po 0,25‰ od ukupnih troškova predviđenih u Glavnim projektima (uključivo PDV 22%)
 • izrada geodetskih podloga za javne luke otvorene za javni promet putnika u Aljmašu i Batini
 • potvrda o usklađenosti s odredbama zaštite okoliša NATURA 2000

Zahtjevi za izdavanje građevinskih dozvola podnijeti su :

 • 04. prosinca 2008.godine za luku u Aljmašu
 • 24. prosinca 2008.g. za luku u Batini

Dana 17.kolovoza 2009. godine izdane su građevinske dozvole.

Projekt je prijavljen na natječaj Programa IPA IIIc – Regionalna konkurentnost u rujnu 2009. ali nije prošao fazu ocjenjivanja samog koncepta u svibnju 2010. Kako je sama ideja Projekta izgradnje javnih luka u Batini i Aljmašu imala vrlo visoke ocjene a dio dokumenata korišten kao primjer dobre prakse zatraženo je i objašnjenje negativne ocjene. Odgovor primljen 17. lipnja 2010. ne navodi razloge odbijanja Projekta.

U međuvremenu, 2010. godine Vlada RH je u Proračunu RH osigurala sredstva u iznosu od 500.000,00 kn za početak radova na izgradnji luke u Batini. Lučka uprava Vukovar je provela postupak nabave i radovi su započeti iste godine, što je automatizmom onemogućilo prijavu projekta na natječaj. Slijedom navedenog, a s obzirom da nitko nije znao za taj dogovor Vlade i Općine Draž nije se stigao odvojiti projekt Luke Aljmaš od Batine(pošto je to do sada prijavljivano kao jedan projekt), tako da se niti Luka Aljmaš nije mogla prijaviti za financiranje iz fondova EU.

 U Proračunu za 2011. godinu Osječko-baranjska županija je planirala iznos od 2.500.000,00 kuna za izgradnju Luke Aljmaš.  Sa Lučkom upravom Vukovar potpisan je Sporazum o financiranju izgradnje putničkog pristaništa u Aljmašu(100% Osječko-baranjska županija), kojim su uređene nadležnosti, prava i obveze strana sporazuma. Lučka uprava Vukovar provela je postupak javne nabave za izgradnju pristaništa i odabrana je ponuda ponuditelja Vodogradnja Osijek d.d., S. Petefija 206a, Osijek u iznosu od 1.988.714,90 kuna. Potpisan je i ugovor za projektiranje i izvođenje geodetskih usluga između Lučke uprave Vukovar i Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 12, Osijek u iznosu od 7.257,00 kuna. U svrhu izgradnje pristaništa potrebno je osigurati i stručni nadzor nad izvođenjem radova, te je u tu namjenu Lučka uprava Vukovar potpisala ugovor sa Hidroing d.o.o. Tadije Smičiklasa 1, Osijek, u iznosu od 61.152,96 kuna. Predviđeni završetak radova je sredina lipnja 2012. godine.

 
Top