Potpore za unaprjeđenje lovstva

Područje Osječko-baranjske županije obraslo šumamo bogato je divljači. Najznačajnija i najrasprostranjenija su u okviru dvadesetak vrsta divljači koje u njima obitavaju, jelen obični, srna, svinja divlja, zec obični, lisica, fazan i divlja patka. O njima Osječko-baranjska župaija brine kao dobru od interesa za Republiku Hrvatsku koje ima njezinu osobitu zaštitu. Stoga ovo područje Županije uređuje temeljem i sukladno Zakonu o lovstvu.

Na površinama zemljišta na kojima nisu ustanovljena vlastita ili državna lovišta, ustanovljuje se zajednička lovišta. Skuptšina Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08., 5/09., 6/15. i 3/16.) temeljem koje je ustanovila 85 zajedničkih lovišta na ukupno 306.213 hektara.

Zajednička lovišta se daju u zakup putem javnog natječaja na 10 lovnih godina, a s najpovoljnijim ponuditeljem Župan potpisuje ugovor o zakupu prava lova. Glavne vrste divljači kojima gospodare lovačka društva, a koje su propisane lovnogospodarskom osnovom su srna, zec, fazan, jelen obični i svinja divlja. Lovačka društva s oko 3.000 lovaca i pripravnika članice su Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.

S ciljem olakštanja korisnicima provedbu potrebnih aktivnosti i zahvata koji su neophodni u gospodarenju lovištima i s divljači (povećanje brojnog stanja divljači, popravljanje starosne, spolne, dobne i trofejne strukture divljači, popravljanje stanišnih uvjeta za divljač i dr.), kojim se doprinosi razvoju i unaprjeđenju lovstva na području Osječko-baranjske županije, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 2016.-2020. godine ("Županijski glasnik" broj 2/16., 3/16., 2/17. i 14/17.).

Uvjeti, postupak i način dodjele nepovratnih sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za provedbu mjera koje imaju za cilj unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije uređeni su Odlukom o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/14., 2/16., 3/16., 6/16. - pročišćeni tekst, 2/17., 4/17. – pročišćeni tekst i 14/17.).

Mjere koje imaju za cilju unaprjeđenje lovstva su:

  1. Opremanje hladnjača za prihvat mesa divljači,
  2. Kupovina zemljišta za osnivanje remiza za divljač,
  3. Razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma,
  4. Unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači,
  5. Ozakonjenje lovačkih kuća,
  6. Sudjelovanje na manifestacijama,
  7. Uvođenje divljači u zajednička lovišta,
  8. Zaštita šuma od divljači,
  9. Pokriće troškova isplate šteta od divljači i
  10. Pokriće troškova police osiguranja lovišta.
Top