Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode

Zakon o zaštiti okoliša NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18

Zakon o zaštiti zraka NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18, 127/19

Zakon o zaštiti prirode NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19

Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15 (na snazi je samo članak 35. ovog Pravilnika u dijelu kojim se ostavljaju na snazi odredbe članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 23/07 i 111/07)

Pravilnik o gospodarenju otpadom NN br. 117/17, 14/19

Pravilnik o katalogu otpada NN br. 90/15

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša NN br. 87/15

Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada NN br. 114/15, 103/18

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu NN br. 146/14

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš NN br. 61/14, 3/17

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš NN br. 3/17

Uredba o proglašenju ekološke mreže NN br. 80/19

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša NN br. 64/08

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša NN br. 68/08

Uredba o proglašenju regionalnog parka Mura-Drava NN br. 22/11

Top