Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO)

 

Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (screening) je postupak tijekom kojega nadležno tijelo (Ministarstvo ili upravno tijelo u županiji odnosno u Gradu Zagrebu), na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno utvrđenim mjerilima (Popis zahvata iz Priloga II. i III.) i/ili kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17), utvrđuje može li planirani zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi procjene.

Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13153/1378/1512/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) propisano je da nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, može zatražiti od nadležnog tijela provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili može odmah pristupiti izradi studije.

Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev za ocjenu o potrebi procjene, ono pribavlja mišljenja od drugih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te informira javnost o zahtjevu. Ocjena o potrebi procjene provodi se na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe i uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja. Nakon provedenog postupka izdaje se rješenje i o istom informira javnost.

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka OPUO

Zahtjev za davanjem mišljenja o potrebi provedbe postupka OPUO

Ovjereni zahtjev zajedno s potvrdom uplate upravne pristojbe prema Tar. br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“ broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek.
Ukupan iznos za uplatu upravne pristojbe je 70 kn, odnosno 20 kn na zahtjev i 50 kn za rješenje.

Iznos od 70 kn za rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš potrebno je uplatiti na račun kako slijedi:

Primatelj: Proračun Osječko-baranjske županije
IBAN: HR2423600001800014000
Model: HR68
Poziv na broj: 5304 – OIB podnositelja zahtjeva
Opis plaćanja: Upravna pristojba za Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš

Način sudjelovanja zainteresirane javnosti (pdf)

OPUO postupci 2021. godina
OPUO postupci 2020. godina
OPUO postupci 2019. godina
OPUO postupci 2018. godina
OPUO postupci 2017. godina
OPUO postupci 2016. godina
OPUO postupci 2015. godina
OPUO postupci 2014. godina

Top