Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

 

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije

 

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građenje građevine stambene namjene - obiteljske stambene zgrade na k.č. broj 562/1 k.o. Bijelo Brdo 

građenje građevine stambene namjene - obiteljske stambene zgrade na k.č. broj 522/3 k.o. Bijelo Brdo

rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene - ceste Podunavlje u Erdutu na k.č.br. 2096 i 2098 k.o. Erdut

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top