Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građenje građevine namjenjene gospodarenju otpadom - sanacija odlagališta komunalnog otpada Vitika u k.o. Budrovci

 građenje građevine namijenjene gospodarenju otpadom - izgradnja kompostane i objekta pakirnice kompostane sa svom potrebnom infrastrukturom na k.č. broj 965 k.o. Budrovci

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

 

Top