Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

rekonstrukciju mosta na županijskoj cesti Ž4130 između Ernestinova i Petrove Slatine

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

Top
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno pregledavanje sadržaja.   U redu