Oglasnik prostornog uređenja i graditeljstva

Lokacijske i građevinske dozvole koje su bile predmetom postupka procjene utjecaja na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima: 

građevinska dozvola za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, 2. skupine - izmiještanje DC 517 u Belom Manastiru - Faza 1 u k.o. Beli Manastir

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava - niskonaponski rasplet KB NN Strizivojna

građenje građevine infrastrukturne namjene - priključak na javnu cestu ŽC 4085, k.č.br. 4073 i 4077 k.o. Čepin, K.Tomislava

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - rekonstrukcija postojećeg raskrižja državnih cesta DC34 i DC517 u raskrižje s kružnim tokom u k.o. Valpovo

rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - pješačke staze u Popovcu, k.o. Popovac

 

Top