Služba za javnu nabavu

Sjedište: 31000 Osijek, Kapucinska 40/IIzjn logo
Tel: (031) 221-801
Fax: (031) 221-802
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnik:
Zlatko Hosu, mag.iur.
Tel: (031) 221-892
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Služba za javnu nabavu je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, pravne i druge stručne poslove vezane uz postupke javne nabave.

U okviru svog djelokruga Služba obavlja osobito sljedeće poslove:
-    poslove praćenja i istraživanja tržišta roba i usluga od interesa za javnu nabavu Županije,
-    poslove pripreme plana javne nabave Županije,
-    poslove izrade dokumentacije za nadmetanje,
-    poslove provođenja postupka javne nabave za Županiju i njezine proračunske korisnike u postupcima zajedničke nabave,
-    poslove pregleda i ocjene ponuda podnesenih u postupku javne nabave,
-    poslove vođenja informacijskih baza javne nabave Županije,
-    poslove proučavanja i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave,
-    poslove osposobljavanja sudionika postupka javne nabave Županije kao naručitelja,
-    druge stručne poslove iz propisima utvrđene nadležnosti Županije u okviru djelokruga rada Službe


Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Službi:

Zakon o javnoj nabavi
Zakon o koncesijama
Zakon o javno-privatnom partnerstvu
Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Propisi iz područja gradnje
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o obveznim odnosima
Odluka o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja


KORISNE POVEZNICE:

-    Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske
-    Uprava za sustav javne nabave
-    Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
-   
Središnji državni ured za središnju javnu nabavu
-   Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – Zelena javna nabava
-    Court of Justice of the European Union
-    Europska komisija - javna nabava (Public procurement)
-    Pristup zakonodavstvu Europske unije
-    TED - Tenders electronic daily
-    e-ESPD - Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi
-    e-Cerits - informacijski sustav o potvrdama koje se koriste u postupcima javne nabave u državama članicama EU
-    SIMAP - Information about European Public Procurement

Top