Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije

eu proj

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita području cijele Osječko-baranjske  županije“  (KK.08.1.1.02.0015)

Fond: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program potpore: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte u EU fondove

Ukupna vrijednost projekta: 23.899.295,09 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 20.029.166,70 kn (85%)

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije: 2.474.191,18 kn

Sredstva Osječko-baranjske županije: 1.395.937,21 kn

Trajanje projekta: 30 mjeseci

Razdoblje provedbe : 01. prosinca 2017. - 01. lipnja 2020. godine.

OPIS PROJEKTA

Projekt „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita području cijele Osječko-baranjske  županije“  (KK.08.1.1.02.0015) je usmjeren poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije, kroz ulaganja u infrastrukturu, opremu te edukaciju medicinskog osoblja, čime se planira smanjiti broj upućivanja u bolnice kao i poboljšanje uvjeta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u svim domovima zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo, kao i kod koncesionara.

Aktivnosti projekta:

  1. Infrastrukturni radovi. Obuhvaća infrastrukturne radove (adaptacija, preuređenje, rekonstrukcija, izgradnja/dogradnja) na objektima pet domova zdravlja na području Osječko-baranjske županije: Osijek, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Našice, koji za cilj imaju prilagodbu/prenamjenu zdravstvenih ustanova potrebama korisnika u smislu uvođenja novih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, povećanja dostupnosti usluga pacijentima s invaliditetom/posebnim potrebama te racionalnijeg korištenja energenata.
  2. Nabava medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme. Obuhvaća nabavu opreme za šest domova zdravlja i koncesionare, kao što je RTG oprema, UZV oprema, oprema za fizikalnu medicinu, stomatološka, ginekološka, kardiološko-pulmološka oprema i sl. Projektna aktivnost ima za cilj unaprjeđenje kvalitete usluga u primarnoj zdravstvenoj u udaljenim područjima županije.
  1. Edukacija liječnika. Obuhvaća edukaciju liječnika za dobivanje ovlaštenja za samostalno obavljanje ultrazvučne dijagnostike za rad na UZV i Color doppleru u svim domovima zdravlja
  2. Promidžba i vidljivost. Obuhvaća aktivnosti informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta, projektnih aktivnosti i rezultata projekta.

Rezultati projekta

Očekivani rezultati projekta: smanjenje broja uputnica pružatelja primarne zdravstvene zaštite lociranima u depriviranim/izoliranim područjima prema bolnicama, unaprjeđenje infrastrukture objekata primarne zdravstvene zaštite, opremanje objekata primarne zdravstvene zaštite novom medicinskom opremom, povećanje kvalitete i broja zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte i EU fondove; Nataša Tramišak, pročelnica  (031/221-889); Jelena Bertanjoli, administrativni voditelj projekta (031/221-664).

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“


Poveznice: 
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Top